Náhradné plnenie


Efektívne využite a ušetrite svoje financie!

Ako chránené pracovisko vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (za rok 2009 táto suma činí 849 €). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Alebo zadáte zákazku chránenej dielni tak, aby súčasťou ceny zákazky boli náklady na mzdy občanov so zdravotným postihnutím a odvody zamestnávateľa v sume 3-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní, na započítanie jednej chýbajúcej osoby (za rok 2009 táto suma predstavuje 755 €).

Od nás ako chráneného pracoviska obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.

www.urobsiradost.sk 2010 © I Copyright